Your browser does not support JavaScript!
歷史沿革

40年        建校

 

73年        成立「綜合商業科」,每年級一班。

 

78年        奉部令「綜合商業科」改為「商業經營科」。

 

80年        「省立苗中卓蘭分部」獨立,改為「省立卓蘭實驗高級中學」。

 

81年        商經科增一班,每年級二班。

 

89年        升格為「國立卓蘭實驗高級中學」。

 

91年        辦理綜合高中,減一班,每年級一班。

 

95年        全面綜高,設電子電商學程及國際貿易學成。

 

98年        恢復商業經營科一班,綜高保留國際貿易學程。

 

101年        入學新生全面恢復高職,改為「國際貿易科」。

 

107年        國際貿易科減 1 班,商業經營科增 1 班